กรมป่าไม้ เชิญชวน ประชาชนชาวกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียงร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม จ.กาญจนบุรี

0
18

                

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้

เป็นประธาน ในการทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดี “ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี

พ.ศ. 2562 ” ซึ่งตรงวันวิสาขบูชาของทุกปี โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมเป็นจิตอาสาทำความดี โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณลานประทักษิณ รอบองค์พระพุทธเมตตาประชาไทยฯ สสำหรับให้ชาวพุทธมาเวียนเทียนในตอนกลางคืนเนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมทั้งปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นยางนา พะยูง อินทนิลน้ำ และไม้ที่มีดอกสีเหลือง รวมจำนวน 300 ต้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.  2562

 

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

อันเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ระบบนิเวศขาดสมดุล อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ คุณค่าและประโยชน์ของต้นไม้และป่าไม้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

ของชาติ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูสภาพป่า ให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่

ทั่วประเทศ

              

กรมป่าไม้ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในสถานที่อยู่อาศัย สถานศึกษา บริเวณศาสนสถาน หรือที่สาธารณะ ที่สะดวกตามแต่ความเหมาะสม พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนที่ปลูกต้นไม้แล้ว ร่วมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่ เว็บไซด์กรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th/ ด้วยวิธีง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน คือ 1) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 2) กรอกข้อมูลส่วนตัว 3) บันทึกภาพการร่วมปลูกต้นไม้ของท่านพร้อมรับใบเกียรติบัตรการเข้าร่วมการปลูกต้นไม้ทางออนไลน์ได้ทันที

         

“ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับกล้าไม้คุณภาพดี ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลได้ที่ส่วนเพาะชำกล้าไม้ เบอร์โทรศัพท์ 02 561 4292 ต่อ 5551 มาร่วมกัน ปลูกบุญ ปลูกธรรม ปลูกใจ ปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นพุทธบูชา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย” รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here